ارسال آثار

  • نام و نام خانوادگیکد ملیشماره تماس 
  • طبق قوانین و چارچوب جشنواره بارگذاری شود / آثار با لوگو متنا مورد قبول در بخش داوری می باشد.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .